Ngày 7/12/2021, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Thông báo số 2551/TB-HĐTĐQH về kết luận Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, tại cuộc họp thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định – Phạm S cho rằng, Hội đồng thẩm định thống nhất với 2 quan điểm mang tính đột phá của đồ án.

Thứ nhất, thống nhất việc tăng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 5.391 ha (vượt 1.891 ha so với nhiệm vụ quy hoạch được duyệt là 3.500 ha). Lý do là vì việc đề xuất nhằm đảm bảo xu hướng phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045).

Đồng thời, đặc điểm sinh thái, cảnh quan khu vực lập quy hoạch cho phép phát triển đô thị theo hướng đô thị sinh thái, đô thị xanh và làng đô thị xanh nên quy mô, chỉ tiêu diện tích đất xây dựng đô thị và đất khu dân cư quy hoạch cao hơn chỉ tiêu của quy chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị và đây cũng là xu hướng chung của một số đô thị tiến bộ của các quốc gia trên thế giới.

Tiếp đến, Hội đồng thẩm định thống nhất định hướng quy hoạch đô thị trên cơ sở hình thành thị xã Đức Trọng trong tương lai.

Về sử dụng đất, Hội đồng thẩm định yêu cầu cần tính toán tách rõ đất ở đô thị và nông thôn theo giai đoạn quy hoạch, phát triển đô thị; làm rõ cơ sở của việc tăng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 5.391 ha (vượt 1.891ha so với nhiệm vụ quy hoạch được duyệt) theo nội dung luận giải trên.

Đối với việc tăng chỉ tiêu đất so với quy chuẩn, tỉnh sẽ đồng hành với địa phương và đơn vị tư vấn để bảo vệ với Bộ Xây dựng,…

Về định hướng các khu đô thị, theo đồ án quy hoạch định hướng đến năm 2035 Đức Trọng có 10 đô thị. Tuy nhiên, các đô thị 2, 3, 4 đã được định hướng trong đô thị Finôm – Thạnh Mỹ và Liên Khương – Prenn. Do đó, đề nghị gom lại thành 2 đô thị (giảm số lượng các khu đô thị dưới 10) và điều chỉnh tên gọi khu đô thị cho phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Finôm – Thạnh Mỹ và Liên Khương – Prenn.

Về hạ tầng kỹ thuật, Hội đồng thẩm định yêu cầu cập nhật, bổ sung các tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, Buôn Mê Thuột – Liên Khương, Liên Khương – Nha Trang theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để khẳng định tính liên kết vùng,…